Algemene voorwaarden

Kickboxing Institute

Algemene voorwaarden

Kickboxing Institute

Algemene voorwaarden Kickboxing-Institute

Artikel 1: Duur en inhoud overeenkomst, lidmaatschapskosten
– Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Kickboxing-Institute en iedere lid. 
– Aanmelding voor lidmaatschap bij Kickboxing-Institute geschiedt door het aanmaken van een account in de Kickboxing-Institute app. Dit is ook mogelijk via de website.
– Lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
– Abonnementen gelden voor onbepaalde tijd.
– De lidmaatschapskosten zijn per maand verschuldigd en zullen telkens voorafgaand aan de maand waarop deze betrekking hebben door Kickboxing-Institute middels automatische incasso worden geïncasseerd.
– Indien een lid een terechte incasso storneert, dan zijn de storneringskosten die aan Kickboxing-Institute worden berekend door de financiële instelling welke de incassos (laat) uitvoeren, voor rekening van het lid.

Artikel 2: Machtiging tot incasso
– Het lid machtigt Kickboxing-Institute om de overeengekomen lidmaatschapskosten maandelijks af te schrijven van zijn bankrekeningnummer. Dit betreft de Basic Abonnementen en de Kickboxing-Institute KIDS Abonnementen.

Artikel 3: Opzegging
– Vanaf ingang overeenkomst kan het Lid de overeenkomst op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
– Opzegging dient uitsluitend schriftelijk per post of per E-mail te geschieden. Adres: Eerste industriestraat 11, 1401 VL Bussum, E-mail: finance@kickboxing-institute.nl.

Artikel 4: Tijdelijk stopzetten lidmaatschap
– Bij langdurige ziekte, blessure en/of zwangerschap van het lid kan de deelnemersovereenkomst na overleg en overlegging van een schriftelijke doktersverklaring tijdelijk worden opgeschort dan wel stopgezet. 

Artikel 5: Stopzetten lidmaatschap door Kickboxing-Institute
– Kickboxing-Institute heeft het recht om de Deelnemersovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien: 
a. De Deelnemer zich naar de mening van Kickboxing-Institute schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag; 
b. Als de Deelnemer de regels van Kickboxing-Institute stelstelmatig overtreedt; of 
c. Indien een derde als gevolg van enig nalaten of met medeweten van de Deelnemer gebruik maakt van het lidmaatschap van de Deelnemer. 

Artikel 6: Aansprakelijkheid
– Deelname aan de lessen, activiteiten en het gebruiken van apparatuur en materialen van Kickboxing-Institute of locatiehouder geschiedt geheel voor eigen risico van de deelnemer. Kickboxing-Institute is niet aansprakelijk voor eventuele blessures, verwondingen e.d. Kickboxing-Institute kan door de deelnemer derhalve niet aansprakelijk gesteld worden door schade voortvloeiend uit de trainingen, een ongeval, letsel of anderszins, van welke aard dan ook. Noch kan dit leiden tot contributievermindering of teruggave van de contributie.
– Kickboxing-Institute is niet aansprakelijk te stellen voor vermissing en/of diefstal van eigendommen tijdens de lessen of activiteiten. Ook niet als op verzoek van lid eigendommen van lid of van derden in bewaring is gegeven.
– Deelnemer is aansprakelijk voor de schade die hij door schuld of opzet of nalatigheid toebrengt aan apparatuur of andere eigendommen van Kickboxing-Institute of aan derden. Schade zal worden verhaald op de deelnemer.
– Indien een deelnemer tijdens de les/training iemand verwondt dan kunnen eventuele schade/kosten worden verhaald op de veroorzaker.

Artikel 7:
a Persoonsgegevens en privacybeleid 

– Deelnemer is zich bewust dat hij/zij bepaalde persoonsgegevens aan Kickboxing-Institute verstrekt, zoals onder meer naam, leeftijd, adres en emailadres.
– Indien de Deelnemer zich akkoord verklaart met deze voorwaarden, geeft de Deelnemer aan Kickboxing-Institute toestemming tot de verwerking van zijn/ haar persoonsgegevens in verband met het gebruik voor commerciële doeleinden van Kickboxing-Institute. De eventuele verwerking van de persoonsgegevens door Kickboxing-Institute gebeurt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Kickboxing-Institute zal alle data van de Deelnemer op schriftelijk verzoek van Deelnemer vernietigen. 
– Deelnemer verleent door akkoord te gaan met deze Deelnemersvoorwaarden aan 
Kickboxing-Institute ondubbelzinnig toestemming om aan Deelnemer aanbiedingen van Kickboxing-Institute per e-mail en anderszins toe te sturen.

Vrijblijvend kennismaken met Kickboxing Institute?

Vul onderstaand formulier in en we nemen vrijblijvend contact met je op.

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service gelden.